Dagsorden for Generalforsamlingen 31/5 2017 kl. 19.30

Dagsorden for Generalforsamling 31. maj 2017 kl. 10.30 i Ottekanten, Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster

 1. Valg af ordstyrer
 2. Fremlæggelse af beretning for skolens drift i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Løgumkloster Højskole for regnskabsåret 2016
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtagelse på generalforsamlingen:
   1. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte en arbejdsgruppe, der har følgende opgaver med henblik på udarbejdelsen af et nyt forretningsgrundlag for fremtidens Løgumkloster Højskole:
    Overordnet beskrivelse:
    · Udarbejde idéoplæg for et nyt højskolekoncept
    · Tidshorisont og milepæle for arbejdsgruppen
    · Udarbejde udkast til nye vedtægter for højskolen
    · Udarbejde profilbeskrivelse og rekrutteringsplan for forstander
    · Udarbejde og indhente tilladelse til højskoledrift fra Slots- og Kulturstyrelsen
    · Udarbejde en brandingstrategi for højskolen herunder navngivning af højskolen og kommunikationsplan
    · Udarbejde implementeringsplan
    Økonomi:
    · Finansiering af konceptudvikling
    · Finansiering af drift indtil der modtages statstilskud
    · Finansiering af forbrugsregulerende investeringer i bygningerne
    Kurser:
    · Balance mellem korte og lange kurser
    · Hvilke linjer i forhold til hhv. korte og lange kurser
    Øget brug af bygninger og inventar:
    · Udlejning til andre aktører
    · Arkiv/museum/videncenter folkemusik
    · Billedkunst og keramik
    · Musikstudie
 5. Valg til bestyrelsen
  1. På valg er: Peter Langberg, Sten Haarløv og Lene Margaard Petersen (alle 3 er villige til at modtage valg)
 6. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udskriv E-mail

Etableringen af Løgumkloster Højskole sker med støtte fraLokale Aktionsgrupper Tønder og Tønder/Haderslev LAGlogo